Now showing items 1-13 of 13

 • Solvency II και αντασφαλίσεις 

  Αρβανιτάκης, Νικόλαος (2012-02-01)
  Το Solvency II αποτελεί τη νέα κοινοτική οδηγία που θα ρυθμίζει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 31η Οκτωβρίου , 2012. Με αυτό το νέο πλαίσιο αλλάζει και ...
 • Solvency II και εφαρμογή σε εταιρεία γενικών ασφαλίσεων 

  Κυρίτση, Δοξιάνα Λ. (2011-05-25)
  Στην διπλωματική αυτή εργασία γίνεται μια επισκόπηση της κρατικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκεκριμένα του υπάρχοντος νομοθετικού καθεστώτος φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών, ...
 • Βαθμολόγηση - κατάταξη ασφαλιστικών εταιρειών με βάση την οδηγία Solvency II 

  Βερτζάγια, Ευαγγελία Α. (2014-11-04)
  Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά από το κανονιστικό πλαίσιο που τέθηκε από τη κοινοτική οδηγία Solvency II στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για την κεφαλαιακή επάρκεια, τα μοντέλα βαθμονόμησης της πιστοληπτικής ...
 • Βέλτιστες κατανομές κεφαλαίων μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών 

  Κασαπίδης, Γεώργιος (2014-08-20)
  Το ύψος του κεφαλαίου που απαιτείται να κρατήσει μια ασφαλιστική εταιρία είναι αναγκαίο να καθοριστεί, έτσι ώστε με μία μεγάλη πιθανότητα η εταιρία να είναι ικανή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Έτσι ο καθορισμός του ...
 • Δυναμικές μέθοδοι εκτίμησης αποθεματικών γενικών ασφαλίσεων 

  Τσατσαρώνη, Δήμητρα Α. (2011-11-24)
  Η εκτίμηση του αποθέματος ζημιών (loss reserving) αποτελεί μια ενδιαφέρουσα διαδικασία και ταυτόχρονα ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε αναλογιστή. Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών ...
 • Εφαρμογή του solvency II σε ασφαλιστικές εταιρίες ζωής 

  Μαγκανιά, Γεωργία Π. (2011-12-21)
  Η ≪Φερεγγυότητα ΙΙ≫ αποτελεί ένα φιλόδοξο εποπτικό πλαίσιο που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κομισσιόν, ενώ στην τρέχουσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, καθώς η τελική προθεσμία έναρξης της εφαρμογής της ...
 • Κίνδυνος μακροβιότητας ασφαλιστικών εταιριών υπό τη θεώρηση της οδηγίας Solvency II 

  Κόκορης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-03)
  Οι κεφαλαιακές ανάγκες υπό το Solvency II ορίζονται ως το 99,5% της αξίας σε κίνδυνο του διαθέσιμου κεφαλαίου. Στο βασικό μοντέλο και ότι αφορά τον κίνδυνο μακροβιότητας, η αξία αυτή προσδιορίζεται μέσω της μεταβολής της ...
 • Μέθοδοι αποθεματοποίησης γενικών ασφαλειών: επισκόπηση και σύγκριση 

  Μπαρμπαρής, Βασίλειος Ε. (2013-04-17)
  Η αποθεματοποίηση ζημιών είναι η κύρια δουλειά του αναλογιστή. Είναι σημαντικό να γίνεται η σωστή πρόβλεψή τους ώστε η εταιρεία να μπορεί να γνωρίζει τι ίδια κεφάλαια θα πρέπει να έχει στην αρχή του χρόνου ώστε να μπορεί ...
 • Μέθοδοι αποθεματοποίησης ζημιών γενικών ασφαλίσεων 

  Γιαννέλη, Σταυρούλα (2011-04-12)
  Το παρόν ερευνητικό σύγγραμμα παρουσιάζει την έννοια της αποθεματοποίησης καθώς και τις μεθοδολογίες σχηματισμού αποθεμάτων στις γενικές ασφαλίσεις. Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθούν αυτές οι μεθοδολογίες ...
 • Μελέτη μέτρων χρεοκοπίας για τη διαδικασία πλεονάσματος με δύο χαρτοφυλάκια κινδύνων. 

  Κανελλόπουλος, Λάζαρος Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-12)
  Η θεωρία κινδύνου πραγματέυεται πλην των άλλων προβλημάτων, την μελέτη της εύρυθμης λειτουργείας ενός ασφαλιστικού οργανισμού μέσω της μελέτης διαφόρων μέτρων κινδύνου, όπως είναι η πιθανότητα χρεοκοπίας, δηλαδή της ...
 • Τιμολόγηση ασφάλισης μακροχρόνιας φροντίδας 

  Κατσούλης, Εμμανουήλ Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-11)
  Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής για τον πληθυσμό κυρίως των αναπτυγμένων χωρών λόγω της εξέλιξης της επιστήμης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί και ο αριθμός των ανθρώπων οι ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση ασφαλιστικών εταιρειών κατά την περίοδο 2000 - 2004 

  Κοκκινάκη, Χριστίνα Ι. (2008-01-29)
  Σκοπός της εκπόνησης της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες είναι θυγατρικές τραπεζών και μη ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχείρησης "Ωμέγα Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων Α.Ε." 

  Μπαρμπαρής, Γεώργιος Α. (2015-03-04)
  Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης «ΩΜΕΓΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.». Για τον λόγο αυτό, θα αποτυπωθούν τα βασικά οικονομικά ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»