Now showing items 41-60 of 77

 • Μελέτη για τα δομημένα αμοιβαία κεφάλαια και καταθέσεις εγγυημένου κεφαλαίου 

  Ρίζου, Δήμητρα (2012-03-06)
  Το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων, που συντάραξε την κυβέρνηση και το ελληνικό πολιτικό σκηνικό το 2007 έφερε στο ευρύ κοινό αυτά τα δημοφιλή επενδυτικά προϊόντα. Τα δομημένα ομόλογα (structured bonds) αποτελούν μια ειδική ...
 • Μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιθανότητα πτώχευσης ευρωπαϊκών τραπεζών 

  Βασιλοπούλου, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-08)
  Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής διατριβής γίνεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών << Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής >> του πανεπιστημίου Πειραιώς. Αντικείμενο της μελέτης αυτής, αποτελεί ο ...
 • Μοντέλα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

  Αντωνόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα μοντέλα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Αρχικά παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και γίνεται μια ιστορική αναδρομή επί του θέματος. Γίνεται αναφορά στο κανονιστικό πλαίσιο ...
 • Μοντέλα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 

  Μπίρμπα, Κωνσταντίνα (2010-11-02)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θέμα ανάλυσης και μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου στις επιχειρήσεις αλλά και στην οικονομία γενικότερα. Στα κεφάλαια της εργασίας γίνεται εκτενέστερη εξέταση και λεπτομερής ανάλυση του ...
 • Μοντέλα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου 

  Μαραγκάκη, Ευσταθία Ε. (2002-12-01)
  Θέμα της παρούσας εργασίας είναι οι τρόποι μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου καθώς και η συνοπτική παρουσίαση μέτρησης του κινδύνου αυτού. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός του πιστωτικού κινδύνου, γίνεται λόγος για τη ...
 • Μοντελοποίηση του πιστωτικού κινδύνου και πιστωτικά παράγωγα 

  Trapezari, Elena; Τραπεζάρη, Έλενα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Στην παρούσα εργασία θα δώσουμε τον ορισμό του πιστωτικού κινδύνου, τα χαρακτηριστικά του και με ποιόν τρόπο επηρεάζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον θα παρουσιάσουμε τρόπους μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου ...
 • Ο ρόλος της ρευστότητας στην χρηματοοικονομική αγορά κατά τη διάρκεια πριν και μετά την περίοδο της κρίσης 

  Αραμπατζή, Μαρία (2012-05-28)
  Η χρηματιστηριακή ρευστότητα επηρεάζει τις επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις των επενδυτών και των επιχειρήσεων και έχει αναλυθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε με ένα διανυσματικό ...
 • Ο ρόλος των CDS στη διαχείριση κινδύνου κυβερνητικών ομολόγων 

  Πασχαλίδου, Σταυρούλα (2011-12-13)
  Ο πιστωτικός κίνδυνος και η διαχείριση του μέσω των Credit Default Swaps έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ακαδημαϊκών μελετητών. Η πρόσφατη κρίση χρέους στην Ευρωζώνη ανέδειξε εντονότερα τον κίνδυνο χώρας (sovereign ...
 • Οι μεγαλύτερες φούσκες στη χρηματοοικονομική 

  Δήμα, Σωτηρία Δ. (2014-06-24)
  Αυτή η εργασία παρέχει μια «πανοραμική» ανάλυση της ιστορίας των οικονομικών κρίσεων που χρονολογούνται από την Ολλανδία το δέκατο έβδομο αιώνα μέχρι την τρέχουσα οικονομική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην ...
 • Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του προφίλ κινδύνου των ευρωπαϊκών τραπεζών 

  Μπαλαούρας, Ζήσης - Ταξιάρχης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04-22)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων του προφίλ κινδύνου των ευρωπαϊκών τραπεζών. Στο παρόν έγγραφο εξετάζονται παράλληλα σαν πιθανοί κίνδυνοι του τραπεζικού συστήματος ο πιστωτικός ...
 • Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες ως εργαλείο ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου 

  Σταυροπούλου, Γεωργία Σ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάλυση του Πιστωτικού κινδύνου με τη χρήση αριθμοδεικτών της εταιρίας CRETA FARM. Στο κεφάλαιο 1 αναφέρεται στην παραγωγική δαδικασία της επιχείρησης στους στόχους και στη βιωσιμότητά της. ...
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών: εμπειρική μελέτη σε έξι ευρωπαϊκές χώρες 

  Καραμάνη, Ελεωνώρα Κ. (2014-04-09)
  Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει, την περίοδο 2005 – 2011, εάν και σε ποιο βαθμό συγκεκριμένοι μακροοικονομικοί παράγοντες και παράγοντες που προκύπτουν από τα θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζών, επηρέασαν τα ...
 • Παράγωγα πιστωτικού κινδύνου (credit derivatives) 

  Πρωτόγειρος, Ευάγγελος Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
  Ως πιστωτικό κίνδυνο ορίζουμε την πιθανότητα ένας δανειολήπτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να μην μπορέσει να αποπληρώσει την οικονομική του υποχρέωση. Στην σύγχρονη χρηματοοικονομική ο όρος είναι πιο ευρύς και ιδιαίτερα στον ...
 • Παράμετροι που επηρεάζουν την τιμολόγηση των CDS 

  Ζωγράφου, Αλεξάνδρα Γ. (2014-11-24)
  Τα πιστωτικά παράγωγα αν και δημιουργήθηκαν γύρω στο 1994, έχουν γίνει ευρέως γνωστά τα τελευταία χρόνια λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα Credit Default Swaps (CDS), είδος πιστωτικών παραγώγων, είναι χρηματοοικονομικές ...
 • Περιγραφή και ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου 

  Κούτσουπα, Κατερίνα Ν. (2005-12-10)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εισάγει την έννοια του πιστωτικού κινδύνου, να παρουσιάσει τις επιπτώσεις του στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και να αναλύσει τους σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισής του. ...
 • Πιθανή επίδραση από την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ σε σχέση με το μέγεθος των οικονομιών και τραπεζών 

  Κουτρουμπάς, Νικόλαος Ε. (2007-06-21)
  Από το τέλος 2006 ή πιθανότερα τις αρχές του 2007 και ύστερα, οι τράπεζες θα αρχίσουν να εφαρμόζουν του νέο κανονιστικό πλαίσιο όπως αυτό καθορίζεται στο Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο ...
 • Πιστωτικά παράγωγα και ο ρόλος τους στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα 

  Κλωνιάδης, Πέτρος Δ. (2011-11-07)
  Κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και περιγραφή των βασικότερων πιστωτικών παραγώγων που υπάρχουν στην αγορά και η μελέτη του ρόλου τους στην εξέλιξη της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Τα ...
 • Πιστωτικός κίνδυνος 

  Λαζαράκη, Σταματική Ι. (2011-11-09)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τον πιστωτικό κίνδυνο μέσα από την εξέλιξη των υποδειγμάτων μέτρησής του και παρουσιάζοντας το σύστημα διαχείρισής του πιστωτικού κινδύνου ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της χώρας. Αρχικά, ...
 • Πιστωτικός κίνδυνος & χρηματοδότηση : η περίπτωση των εταιριών του κλάδου υγείας 

  Βλαβιανού, Μαρία (2010-06-04)
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει το βαθμό στον οποίο οι εισηγμένες εταιρίες του κλάδου υγείας επιτυγχάνουν χρηματοδοτική ισορροπία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός θα επιχειρηθεί θεωρητική προσέγγιση ...
 • Πιστωτικός κίνδυνος : εφαρμογή υποδείγματος credit risk + (αναπτύχθηκε από την Credit Suisse Financial Products) 

  Βαγγελής, Θανάσης (2009-09-07)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται κυρίως την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο ομοειδών δανείων με την μεθοδολογία Credit Risk Plus. Παρουσιάζει την έννοια του κινδύνου, την ανάγκη διαχείρισης ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»