Now showing items 21-40 of 76

 • Ανάπτυξη εφαρμογής με την χρήση service-oriented architecture 

  Μπούρχα, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών στα πλαίσια της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής SOA με την χρήση της τεχνολογίας υπηρεσιών διαδικτύου (Web services). Η διαδικασία που ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητό τερματικό με χρήση web services 

  Ευαγγέλου, Δημήτριος Γ. (2014-07-15)
  Οι "έξυπνες συσκευές" (Smartphones) αδιαμφισβήτητα έχουν διεισδύσει στη σύγχρονη καθημερινότητα αποτελώντας αναγκαία εργαλεία υποστήριξης του χρήστη για τη διεκπεραίωση ποικίλων εργασιών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ...
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 

  Κλεφτάκης, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μία παράθεση των σημαντικότερων μεθοδολογιών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτές τεκμηριώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Αρχικά αναλύονται κάποιες βασικές έννοιες, οι οποίες ...
 • Αξιολόγηση μεθοδολογιών διαχείρισης έργων : η περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης των μεθοδολογιών PMBOK και PRINCE2 

  Δαγλή-Καπούτση, Αλίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το θεωρητικό πλαίσιο δύο προτύπων για την ορθή διαχείριση έργων. Τα πρότυπα αυτά είναι το PMBOK και το PRINCE2. Κατά τη θεωρητική προσέγγιση μελετήθηκε η αξιολόγηση των μεθοδολογιών ...
 • Δημιουργία εφαρμογής blockchain ethereum και κρυπτονομίσματος 

  Στεφάνου, Κύπρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03-12)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση της τεχνολογίας που κρύβεται πίσω από τα κρυπτονομίσματα. Η τεχνολογία αυτή είναι το Blockchain και συγκεκριμένα το Blockchain Ethereum, το οποίο είναι μια δημόσια ...
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας υγείας 

  Φραντζή, Σταματία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-30)
  Στη σύγχρονη κοινωνία, η συμβολή της τεχνολογίας έχει αναγνωρισθεί ως το καλύτερο μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η τεχνολογία της πληροφορικής έχει διεισδύσει ακόμη και στις υπηρεσίες ...
 • Διαχείριση αλλαγής σε οργανισμούς υγείας 

  Καστόρη, Ελένη (2014-06-12)
  Στην εν λόγω διπλωματική εργασία ασχολούμαστε με το πολύπλοκο ζήτημα της αλλαγής και της διαχείρισής της, προχωρώντας σε εκπόνηση μελετών σε δύο οργανισμούς υγείας στη χώρα μας. Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την ...
 • Διαχείριση αλλαγής σε οργανισμούς υγείας 

  Τσίντζουρα, Πανωραία Π. (2014-06-02)
  Οι εταιρίες στην προσπάθειά τους να γίνουν σημαντικά καλύτερες και ανταγωνιστές δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς: διοίκηση ολικής ποιότητας, ανασχεδιασμός, το κατάλληλο μέγεθος της εταιρίας, αναδιάρθρωση, πολιτιστικές ...
 • Διαχείριση έργου και μελέτη πληροφοριακού συστήματος για την βελτίωση διαδικασιών αποδοτικότητας 

  Μπαρμπαρόσος, Απόστολος Χ. (2012-07-02)
  Τα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οργανισμών - επιχειρήσεων και δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων δίνοντας παράλληλα αξία στο προϊόν που παράγεται κατά την χρήση των συστημάτων ...
 • Διαχείριση επικινδυνότητας σε έργα ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων 

  Πίτκας, Κωνσταντίνος Α. (2015-04-24)
  Η διαχείριση έργων αποτελεί ένα ξεχωριστό γνωστικό πεδίο από την εφαρμογή των αρχών της διοίκησης αλλά και της επιχειρησιακής έρευνας σε διάφορους τομείς εφαρμογής όπως είναι αυτός των πληροφοριακών συστημάτων. Σημαντικό ...
 • Διαχείριση επικινδυνότητας σε έργα ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων 

  Κοτσοβός, Χαράλαμπος Σ. (2014-05-28)
  Το περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι σύγχρονες οικονομικές μονάδες, χαρακτηρίζεται από συνεχή μεταβλητότητα και έντονη αβεβαιότητα, χαρακτηρίζεται δηλαδή από συνεχείς αλλαγές και διαρκείς μεταβολές στους κοινωνικούς ...
 • Διαχείριση επικινδυνότητας σε πληροφοριακά συστήματα 

  Παρασκευόπουλος, Αλέξανδρος (2014-07-02)
  Τα πληροφοριακά συστήματα στην σημερινή εποχή δεν είναι απλά για να μας διευκολύνουν στις χρονοβόρες εργασίες και να μας απλοποιούν την καθημερινότητα μας. Έχει γίνει πλέον μια ανάγκη για να μπορέσει μια επιχείρηση να γίνει ...
 • Διαχείριση επικινδυνότητας στις τηλεπικοινωνίες 

  Σπυρόπουλος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Μέχρι πρόσφατα, η εστίαση της προστασίας ήταν στα συστήματα IT, που επεξεργάζονται και αποθηκεύουν την πλειοψηφία των πληροφοριών και όχι στην ίδια την πληροφορία. Αυτή η προσέγγιση όμως, δεν είναι αρκετή για να επιτευχθεί ...
 • Διαχείριση κινδύνου δικτυοκεντρικού συστήματος 

  Δέλιος, Ιγνάτιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Τα αντικείμενα της έρευνας είναι η θεωρητική ανάλυση της έννοιας «Διαχείριση Κινδύνων» μέσω της σχετικής βιβλιογραφίας, η διερεύνηση μίας μελέτης περίπτωσης (case study / use case) και η μελέτη και ανάλυση ενός συστήματος ...
 • Διαχείριση κινδύνου σε πληροφοριακά έργα 

  Μπακρατσά, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή των σύγχρονων τεχνικών και μεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνων, που απαιτούνται κατά την εκτέλεση έργων πληροφορικής, και η καταγραφή των κυριότερων βημάτων που ...
 • Διαχείριση κινδύνου σε συστήματα πληροφορικής 

  Αλεξανδρή, Βαρβάρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία, αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Τεχνοοικονομικής Διοίκησης Ψηφιακών Συστημάτων του τμήματος των Ψηφιακών Συστημάτων. Η γενική μεθοδολογία της διαδικασίας της ...
 • Διαχείριση κινδύνου στο ναυτιλιακό κλάδο 

  Καρούκη, Βασιλική Χ. (2012-07-10)
  Η ανάλυση ρίσκου και των κινδύνων, συνδεδεμένη με μία σειρά βασικών εννοιών όπως η ασφάλεια, τυγχάνει ερευνητικού ενδιαφέροντος διεθνώς σε τομείς όπως η βιομηχανία, η οικονομία, η αεροπορία και η ναυτιλία. Ο κίνδυνος ...
 • Διαχείριση κινδύνων σε δικτυοκεντρικά συστήματα. Μελέτη περίπτωσης: διαχείριση κινδύνων του δικτύου εργαστηρίων Πανεπιστημίου Πειραιώς 

  Θεοδωρακοπούλου, Μαρία Ι. (2015-03-19)
  Στη σύγχρονη εποχή, με τις τεχνολογικές εξελίξεις να διαδέχονται η μια την άλλη σε ραγδαίους ρυθμούς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πολλές δύσκολες προκλήσεις διαφορετικών μορφών, είτε τεχνολογικών, είτε διοικητικών ακόμη ...
 • Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων 

  Χαρτερού, Σταυριανή Σ. (2012-09-21)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι μόνο να παραθέσει βιβλιογραφικά τις βασικότερες πτυχές της Διαχείρισης των Έργων αλλά και να αποτελέσει υπόβαθρό για την εις βάθος κατανόηση του λόγου ύπαρξης ενός οργανωμένου και ...
 • Διοίκηση επιχειρηματικών διεργασιών: μελέτη περίπτωσης, υπηρεσία εποπτείας αγοράς Υπουργείου Ανάπτυξης 

  Χριστάκης, Αλκιβιάδης (2013-05-29)
  Η Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών (BPM) αποτελεί μια νέα φιλοσοφία Διοίκησης η οποία έχει αρχίσει και εφαρμόζεται σε πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουνε δείξει πως το BPM βοηθάει τις ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»