Now showing items 13-32 of 76

 • Ανάλυση μελέτη και δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης φαρμάκων 

  Χαρακίδα, Λαμπρινή Α. (2012-10-16)
  Στην παρακάτω εργασία μελετάται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων. Η εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται εκτενή αναφορά στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του τομέα της υγείας με νέα μέσα και ...
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός e-service 

  Αλυσανδράτου, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά τα Web Services όσον αφορά στην αρχιτεκτονική τους, στη χρησιμότητά τους, στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την ανάλυση ...
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές 

  Βούλγαρης, Γιάννης Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η τεχνική πρόοδος του Διαδικτύου και των κινητών τεχνολογιών σε συνδυασμό με την ταχύρρυθμη διάδοση της χρήσης τους έχουν προωθήσει νέες μορφές κοινωνικής επικοινωνίας, επιτρέποντας την δημιουργία και την διατήρηση μεγάλων ...
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

  Χαϊντίνη, Ασημίνα Π. (2012-09-24)
  Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι o σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας εφαρμογής την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης μέσω κάποιων ηλεκτρονικών σελίδων στο διαδίκτυο (web forms) ή μέσω ηλεκτρονικών ...
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος με χρήση SOA και Web services 

  Πανάρετου, Αλεξάνδρα - Αγγελική Α. (2015-01-28)
  Η παρούσα εργασία μελετά την ανάπτυξη και τη χρήση των Υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού (Web Services) για την αυτοματοποίηση και απλούστευση των διαφόρων διαδικασιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία μίας ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής σε cloud computing : υπολογισμός Skyline σημείων βασισμένη στη μέθοδο MapReduce με χρήση της γλώσσας R 

  Λελιόπουλος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Στην παρούσα εργασία μελετάμε την απόδοση μιας υπολογιστικής συστάδας (clustering), βασισμένη πάνω στην ανάπτυξη ενός skyline αλγορίθμου. Επιπλέων ο συγκεκριμένος αλγόριθμος είναι υλοποιημένος έτσι ώστε να τρέχει παράλληλα ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με τη χρήση συστημάτων υπολογιστικών νεφών (cloud computing) 

  Αγγελάκης, Φοίβος Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
  Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση του όγκου της πληροφορίας αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς υπάρχει ένα πλήθος συνιστωσών, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, όπως ο τομέας της υγείας, ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής με την χρήση BPEL και web services 

  Νικολόπουλος, Επαμεινώνδας Δ. (2013-04-11)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα στα πλαίσια της υπερεσιοστραφής αρχιτεκτονικής SOA με την χρήση των τεχνολογιών Web services και BPEL. Η διαδικασία που ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής με την χρήση service-oriented architecture 

  Μπούρχα, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών στα πλαίσια της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής SOA με την χρήση της τεχνολογίας υπηρεσιών διαδικτύου (Web services). Η διαδικασία που ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητό τερματικό με χρήση web services 

  Ευαγγέλου, Δημήτριος Γ. (2014-07-15)
  Οι "έξυπνες συσκευές" (Smartphones) αδιαμφισβήτητα έχουν διεισδύσει στη σύγχρονη καθημερινότητα αποτελώντας αναγκαία εργαλεία υποστήριξης του χρήστη για τη διεκπεραίωση ποικίλων εργασιών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ...
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 

  Κλεφτάκης, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μία παράθεση των σημαντικότερων μεθοδολογιών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτές τεκμηριώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Αρχικά αναλύονται κάποιες βασικές έννοιες, οι οποίες ...
 • Αξιολόγηση μεθοδολογιών διαχείρισης έργων : η περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης των μεθοδολογιών PMBOK και PRINCE2 

  Δαγλή-Καπούτση, Αλίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το θεωρητικό πλαίσιο δύο προτύπων για την ορθή διαχείριση έργων. Τα πρότυπα αυτά είναι το PMBOK και το PRINCE2. Κατά τη θεωρητική προσέγγιση μελετήθηκε η αξιολόγηση των μεθοδολογιών ...
 • Δημιουργία εφαρμογής blockchain ethereum και κρυπτονομίσματος 

  Στεφάνου, Κύπρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03-12)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση της τεχνολογίας που κρύβεται πίσω από τα κρυπτονομίσματα. Η τεχνολογία αυτή είναι το Blockchain και συγκεκριμένα το Blockchain Ethereum, το οποίο είναι μια δημόσια ...
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας υγείας 

  Φραντζή, Σταματία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-30)
  Στη σύγχρονη κοινωνία, η συμβολή της τεχνολογίας έχει αναγνωρισθεί ως το καλύτερο μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η τεχνολογία της πληροφορικής έχει διεισδύσει ακόμη και στις υπηρεσίες ...
 • Διαχείριση αλλαγής σε οργανισμούς υγείας 

  Καστόρη, Ελένη (2014-06-12)
  Στην εν λόγω διπλωματική εργασία ασχολούμαστε με το πολύπλοκο ζήτημα της αλλαγής και της διαχείρισής της, προχωρώντας σε εκπόνηση μελετών σε δύο οργανισμούς υγείας στη χώρα μας. Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την ...
 • Διαχείριση αλλαγής σε οργανισμούς υγείας 

  Τσίντζουρα, Πανωραία Π. (2014-06-02)
  Οι εταιρίες στην προσπάθειά τους να γίνουν σημαντικά καλύτερες και ανταγωνιστές δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς: διοίκηση ολικής ποιότητας, ανασχεδιασμός, το κατάλληλο μέγεθος της εταιρίας, αναδιάρθρωση, πολιτιστικές ...
 • Διαχείριση έργου και μελέτη πληροφοριακού συστήματος για την βελτίωση διαδικασιών αποδοτικότητας 

  Μπαρμπαρόσος, Απόστολος Χ. (2012-07-02)
  Τα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οργανισμών - επιχειρήσεων και δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων δίνοντας παράλληλα αξία στο προϊόν που παράγεται κατά την χρήση των συστημάτων ...
 • Διαχείριση επικινδυνότητας σε έργα ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων 

  Πίτκας, Κωνσταντίνος Α. (2015-04-24)
  Η διαχείριση έργων αποτελεί ένα ξεχωριστό γνωστικό πεδίο από την εφαρμογή των αρχών της διοίκησης αλλά και της επιχειρησιακής έρευνας σε διάφορους τομείς εφαρμογής όπως είναι αυτός των πληροφοριακών συστημάτων. Σημαντικό ...
 • Διαχείριση επικινδυνότητας σε έργα ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων 

  Κοτσοβός, Χαράλαμπος Σ. (2014-05-28)
  Το περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι σύγχρονες οικονομικές μονάδες, χαρακτηρίζεται από συνεχή μεταβλητότητα και έντονη αβεβαιότητα, χαρακτηρίζεται δηλαδή από συνεχείς αλλαγές και διαρκείς μεταβολές στους κοινωνικούς ...
 • Διαχείριση επικινδυνότητας σε πληροφοριακά συστήματα 

  Παρασκευόπουλος, Αλέξανδρος (2014-07-02)
  Τα πληροφοριακά συστήματα στην σημερινή εποχή δεν είναι απλά για να μας διευκολύνουν στις χρονοβόρες εργασίες και να μας απλοποιούν την καθημερινότητα μας. Έχει γίνει πλέον μια ανάγκη για να μπορέσει μια επιχείρηση να γίνει ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»